門

拼音: mén   注音:ㄇㄣˊ

部首:   部外筆畫: 0   總筆畫: 3

簡體部首:   簡體部外筆畫: 0   簡體總筆畫:3

繁體部首:

五筆86/98: UYHN   倉頡: ILS   鄭碼: TL   電碼:7024

筆順編號:425   四角號碼:37001   UNICODE:95E8基本字義

(門)

mén ㄇㄣˊ
 1. 建筑物的出入口,又指安裝在出入口能開關的裝置:~兒。~口。開~見山。
 2. 形狀或作用像門的東西:電~。
 3. 途徑,訣竅:~徑。~道兒。
 4. 舊時指封建家族或家族的一支,現亦指一般的家庭:~第。~風。~婿。長(zhǎng )~長子。
 5. 事物的分類:分~別類。
 6. 宗教的教派或學術思想的派別:教~。~徒。
 7. 量詞:一~大炮。
 8. 姓。

英漢互譯

door   gate   gateway   ostium   phylum  

方言集匯

 • 粵語:mun4

詳細解釋

門 mén〈名〉

 1. (象形。甲骨文字形,象門形。“門”是漢字的一個部首。本義:雙扇門,門)
 2. 同本義 [door]。房屋垣墻等建筑物,在出入通口處所設可開關轉動的裝置。古代門與戶有別,一扇曰戶,兩扇曰門;又在堂室曰戶,在區域曰門
  1. 門,聞也。從二戶相對,象形。按,一扇曰戶,兩扇曰門。又,在堂室曰戶,在宅區域曰門。
  2. 五祀,門以閉藏自固也。——《白虎通》
  3. 門常閉。——《墨子·號令》
  4. 門雖設而常關。——陶淵明《歸去來辭》
 3. 又如:門闌(門簾;門框);門釘(大門上的圓頭裝飾物);門楔(門欖兩端靠門框豎立的短木);門吊兒(門上的搭鉤);門坎(門檻)
 4. 房屋、圍墻、車船等的出入口 [exits and entrances;exit]
  1. 門,人所出入也。——《玉篇》
  2. 王城十二門。——《周禮·司門》注
  3. 出自北門。——《詩·邶風·北門》
  4. 王使甲坐于道及其門。——《左傳·昭公二十七年》
  5. 洞門甚隘。——《徐霞客游記·楚游日記》
  6. 君竟日不出門。(竟:終)——梁啟超《譚嗣同傳》
 5. 又如:門籍(古時寫有朝臣姓名年紀等,憑以出入宮門的門證);門不停賓(賓來即見,不須等候。言主人能禮賢下士);門狀(家有喪事,將死者生卒年月及殯葬日期,書寫于素紙之上,貼在門首,俗稱為門狀)
 6. 稽查、征稅的關卡 [an outpost of the tax office]。如:門征(邊境關卡征的稅,即關稅)
 7. 門前,門口 [entrance;doorway]
  1. 掌掃門庭。——《周禮·天官》
 8. 又如:門墉(門口墻邊);門臺(門口的臺階);門堂(門側的堂室。也指家);門戟(門前所列之戟);門塾(閭門兩側的廳堂。古代鄉里多于此設立家塾以教化民眾)
 9. 水路、陸路必經的出入口 [port;strategic pass]。如:玉門、雁門、虎門、江門等
 10. 形狀或作用像門的東西 [switch;valve]
  1. 灶門老婢。——歐陽修《與尹師魯書》
 11. 又如:門旗(在陣前對稱豎立的兩面大旗,即指陣門);電門;閥門;閘門
 12. 門徑;訣竅 [way to do sth.;key to a problem;knack]
  1. 事君而不二兮,迷不知寵之門。——《楚辭·九章》
 13. 又如:竅門(能解決困難問題的好方法);這件事有門了
 14. 家;家族 [family;pedigree]
  1. 汝勿妄語,滅吾門也。——《三國志·先主傳》
  2. 至藺相如門。——《史記·廉頗藺相如列傳》
  3. 還兄門。——《玉臺新詠·古詩為焦仲卿妻作》
  4. 可憐光采生門戶。——白居易《長恨歌》
 15. 又如:門閭(指家門);門中(指家族中;稱族中已亡者);門功(祖先世代的功勞);門地(家世地位。即門第);門庇(先人的庇蔭);門法(家法)
 16. 學術思想或宗教的派別 [school]
  1. 孔門之徒。——《論衡·問孔》
 17. 又如:佛門;教門;門徒
 18. 類別 [catalogy]。如:分門別類
 19. 動物界的通常最基本部分之一 [phylum]。如:節肢動物門;脊索動物門
 20. 傳統指跟師傅有關的人 [master;lord]。如:門僧(門下僧人);門下人(門客);門生故吏(學生和老部下);門人(弟子,門生)
 21. 指舊社會封建迷信組織的幫派 [factin]。如:清門;洪門;會道門

詞性變化

門 mén〈動〉

 1. 守門 [be on duty at the door or gate]
  1. 宋師敗績,公傷股, 門官殲焉。——《左傳·僖公二十二年》
 2. 如:門敬(送給看門人的財物);門皂(舊時衙門口值守的差役);門公(守門的老頭);宅門(深宅大院的大門);門正(掌管城門關閉及出入的人);門吏(守門的小官員)
 3. 攻門 [attack door]
  1. 偪陽人啟門,諸侯之士門焉。——《左傳·襄公十年》

門 mén〈量〉

 1. 用于炮。如:一門炮
 2. 用于功課、技術等。如:三門功課;兩門技術

《康熙字典》

 • 《戌集上》《門字部》 ·門
 • 《唐韻》莫奔切《集韻》《正韻》謨奔切《韻會》謨昆切,音捫。《說文》聞也。從二戸,象形。《玉篇》人所出入也。在堂房曰戸,在區域曰門。《博雅》門,守也。《釋名》捫也。言在外爲人所捫摸也。《易·同人》同人于門。《註》心無係吝,通夫大同,出門皆同,故曰同人於門也。《書·舜典》賔于四門,四門。《傳》四門,四方之門。《禮·月令》孟秋之月,其祀門。《周禮·天官·掌舍》爲帷宮,設旌門。《註》王行止食息,張帷爲宮,樹旌以表門。《又》設車宮轅門。《註》王止宿險阻之處,車以爲藩,則仰車以其轅表門。今慕府亦稱轅門,牙門。《楚辭·九辯》君之門以九重。《註》天子九門:關門、遠郊門、近郊門、城門、臯門、雉門、應門、路門、寢門,亦曰庫門。 又譙門,城上爲高樓以望者。《前漢·勝傳》獨守丞與戰譙門中。 又橋門,國學門也。《後漢·儒林傳》圜橋門而觀聽者,蓋億萬計。 又師門。《後漢·桓榮傳》上則通達經旨,下則去家慕鄕,求謝師門。又《通鑑》唐狄人傑,嘗薦姚元崇等數十人。或謂曰:天下桃李,悉在公門。 又《正字通》世族盛著曰門望。韓顯宗疏,言門望者祖父之遺烈。 又凡物關鍵處,皆謂之門。《易·繫辭》道義之門。《疏》物之得宜,從此易而來,故云道義之門,謂與道義爲門戸也。又《老子·道德經》衆妙之門。 又期門,勇士也。《後漢·譙傳》帝始作期門,數爲微行。《註》前書,武帝微行,常與侍中常侍武騎,及待詔,北地良家子能騎射者,期諸殿門,故有期門之號,自此始也。成帝微行亦然,故言始也。《班固·西部賦》期門佽飛,列刃攢鍭。 又官名。《周禮·地官》司門,祭祀之牛牲繫焉,監門養之。《後漢·百官志》黃門侍郞六百石,掌侍從左右給事中。《又》門大夫六百石。《註》漢官曰:門大夫二人,選四府掾屬。 又《周禮·春官·小宗伯》其正室,皆謂之門子。《註》將代父當門者也。《左傳·襄十一年》大夫諸司門子勿順。 又地名。《左傳·襄二十七年》託於木門。《註》木門,晉地《史記·項羽紀》兵四十萬在新豐鴻門。《孟康註》在新豐東十七里。又《秦本紀》敗三晉之師於石門。《一統志》在平陽府解州東南白徑嶺,踰中條山,通陝州道,山嶺參天,左右壁立,閒不容軌,名曰石門。 又鴈門,郡名。見《前漢·地理志》。 又山名。《書·禹貢》浮于積石,至于龍門。《傳》龍門山在河東之西界。《後漢·逸民傳》龎公攜其妻子,登鹿門山。又《正字通》北方北極之山曰寒門。漢光武紀寒門註,師古曰:今冶谷去甘泉八十里,盛夏凜然。 又星名。《史記·天官書》其南北兩大星曰南門。《註》南門二星,在庫樓南天之外門,明則氏羌貢。《天文志》大微星南四星執法,中端門,左右掖門。 又姓氏也。公卿之子,敎以六藝,謂之門子。後因以爲氏,後魏門文愛。又東門、西門、雍門、木門,俱複姓。《左傳·宣十八年註》襄仲居東門,故曰東門氏。 又樂名。《周禮·春官·大司樂》以樂舞敎國子,舞雲門大卷、大咸、大、大夏、大濩、大武。《註》此周所存六代之樂。黃帝曰雲門。 又人名。《史記·秦始皇紀》使盧生求羨門高誓。《註》羨門,古仙人。《前漢·藝文志》逢門射法二篇。《註》卽逢蒙。《荀子·正論篇》羿蠭門者,天下之善射者也。 又《正字通》僧曰沙門桑門。《前漢·郊祀志》沙門,漢言息心削髮,絕情欲,歸於無爲也。 又《韻補》葉民堅切,音眠。《楚辭·遠遊》虛以待之兮,無爲之先。庶類有成兮,此德之門。 又葉眉貧切,音珉。《詩·邶風》出自北門,憂心殷殷。葉下貧。《荀卿·雲賦》往來惽憊,通於大神。出入甚亟,莫知其門。*考證:〔《周禮·大司樂》舞雲門,大卷,大咸,大磬,大夏,大濩,大武。〕 謹照原文大磬改大。

說文解字

 • 《卷十二》《門部》 ·門
 • 聞也。從二戶。象形。凡門之屬皆從門。莫奔切

English

gate, door, entrance, opening


字典簡體版:https://zidian.aies.cn/NDU0NA==.htm


正在查字典的字